Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu www.d15.pl, zwanego dalej "Systemem  D-15".
 2. Właścicielem Systemu D-15 jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
  ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, NIP 677-20-85-382, REGON 000588890, zwany dalej „ZDW”.
 3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna wykonującą w imieniu organizatora transportu Marszałka województwa, zadania polegające na określaniu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością ZDW sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego.
 5. Celem Systemu D-15 jest:
 • udostępnienie przewoźnikom świadczącym usługi regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, platformy informatycznej umożliwiającej załatwienie drogą elektroniczną, sprawy związanej z uzgodnieniem zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Małopolskie,
 • udostępnienie pasażerom komunikacji zbiorowej w Małopolsce danych dotyczących aktualnych godzin odjazdu środków transportowych przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich.

 

Zasady korzystania z Systemu D-15.

 

Niezarejestrowani użytkownicy.

 

 1. Niezarejestrowany użytkownik posiada następujące możliwości:
 • przeglądanie modułu mapowego, tj. mapy województwa małopolskiego, na której oznaczono: przebieg dróg wojewódzkich z podziałem na odcinki referencyjne, przystanki komunikacyjne usytuowane przy drogach wojewódzkich, a także przebieg dróg innych kategorii, linii kolejowych, cieków wodnych, wód powierzchniowych, granice administracyjne i nazwy miejscowości. W ramach przeglądania modułu mapowego możliwie jest również wyszukiwanie przystanków pod kątem szukanej frazy lub przy użyciu funkcji filtrowania lub sortowania, z możliwością wskazania wyszukanego przystanku na mapie oraz istnieje możliwość zapisania filtrowanych lub sortowanych danych do pliku .xls w postaci listy zawierającej: nazwę przystanku, numer przystanku oraz kierunek drogi wojewódzkiej,
 • wyświetlanie treści artykułów znajdujących się w poszczególnych działach (podstronach)  portalu,
 • przeszukanie całego portalu pod kątem szukanej frazy,
 • sprawdzenie aktualnych godzin odjazdu środków transportowych przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich oraz pobranie tych informacji w postaci pliku w formacie PDF,
 • zarejestrowanie się w Systemie D-15.

 

Rejestracja w Systemie D-15.

 

 1. Zarejestrowanym użytkownikiem, zwanym dalej „Użytkownikiem” może zostać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, wpisane odpowiednio do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzące działalność z zakresu określonego w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 49.3. Pozostały transport lądowy pasażerski.
 2. Każdy Użytkownik może założyć i korzystać wyłącznie z jednego konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z konta.
 3. W celu dokonania rejestracji należy poprawnie wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny dostępny w Systemie D-15. Dane niezbędne jakie należy wprowadzić w formularzu rejestracyjnym zostały oznaczone gwiazdką. 
 4. Warunkiem koniecznym przesłania formularza rejestracyjnego jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
 5. Rejestrując się w Systemie D-15 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie automatycznych powiadomień wygenerowanych przez System D-15 oraz wiadomości od administratora Systemu D-15 na podany przy rejestracji adres e-mail. Użytkownik nie może cofnąć udzielonej zgody.
 6. Rejestrując się w Systemie D-15 Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do danych w zakresie wydanych przez ZDW zasad korzystania z przystanków dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Użytkownik nie może cofnąć udzielonej zgody.
 7. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. ZDW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez System D-15, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883). Administratorem danych gromadzonych przez System D-15 jest ZDW.
 9. Po zweryfikowaniu konta Użytkownika przez administratora Systemu D-15, na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłany link aktywacyjny. Celem aktywacji konta należy kliknąć w przesłany link oraz poprawnie wpisać login i hasło.

 

Użytkownicy.

 

 1. Użytkownik posiada następujące możliwości:
 • przeglądanie modułu mapowego, tj. mapy województwa małopolskiego, na której oznaczono: przebieg dróg wojewódzkich z podziałem na odcinki referencyjne, przystanki komunikacyjne usytuowane przy drogach wojewódzkich, a także przebieg dróg innych kategorii, linii kolejowych, cieków wodnych, wód powierzchniowych, granice administracyjne i nazwy miejscowości. W ramach przeglądania modułu mapowego możliwie jest również wyszukiwanie przystanków pod kątem szukanej frazy lub przy użyciu funkcji filtrowania lub sortowania, z możliwością wskazania wyszukanego przystanku na mapie oraz istnieje możliwość zapisania filtrowanych lub sortowanych danych do pliku .xls w postaci listy zawierającej: nazwę przystanku, numer przystanku oraz kierunek drogi wojewódzkiej, istnieje także możliwość dodania własnego opisu przystanku,
 • wyświetlenie przesłanych do Użytkownika komunikatów systemowych, od administratora lub urzędowych powiadomień odbioru, z możliwością ich wydruku lub zapisania do pliku PDF,
 • wyświetlenie instrukcji obsługi Systemu D-15 poprzez wybranie w prawym menu strony pozycji „Pobierz instruktarz w PDF”,
 • tworzenie tras komunikacyjnych za pomocą interfejsu analitycznego z wyszukiwarką przystanków lub interfejsu graficznego z dodatkową możliwością wizualizacji lokalizacji przystanków na mapie województwa,
 • wysyłanie wniosków o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Małopolskie,
 • dodanie rozkładu jazdy dla stworzonej przez siebie trasy,
 • możliwość automatycznego generowania informacji dotyczącej rozkładu jazdy (tzw. tabliczki przystankowej) dla każdego przystanku stworzonej trasy, na podstawie wprowadzonego rozkładu jazdy – tabliczki przystankowe generowane są w formacie A5 (21 cm x 14,8 cm) w postaci pliku PDF,
 • sprawdzenie aktualnych rozkładów jazdy wprowadzonych przez Użytkowników oraz pobranie ich w formacie PDF,
 • wyświetlanie treści artykułów znajdujących się w poszczególnych działach (podstronach)  portalu wraz z możliwością dodawania komentarzy (komentarze są widoczne tylko dla Użytkowników),
 • przeszukanie całego portalu pod kątem szukanej frazy.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, normami społecznymi oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta), w szczególności:
 • nie powinien podawać fałszywych danych przy rejestracji konta,
 • nie powinien korzystać z Systemu D-15 w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług,
 • nie powinien dodawać niecenzuralnych komentarzy pod treścią artykułów publikowanych w Systemie D-15,
 • powinien tworzyć trasę komunikacyjną, w taki sposób, aby wszystkie tworzące nią przystanki komunikacyjne były wykorzystane w zatwierdzonym rozkładzie jazdy,
 • powinien wprowadzić aktualny rozkład jazdy do Systemu D-15 niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób.
 1. System D-15 zapewnia każdemu Użytkownikowi, wgląd do swoich danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym oraz możliwość przeprowadzenia ich weryfikacji lub modyfikacji chyba, że przepisy niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 2. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta poprzez wysłanie stosownej wiadomości do administratora Systemu D-15 na adres e-mail: admin@d15.pl. Likwidacja konta wiąże się z brakiem możliwości ponownego odzyskania loginu (każdy login jest unikalny). 

 

Wyłączenie odpowiedzialności.

 

 1. ZDW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody i utracone korzyści, wynikające z błędnie wprowadzonych przez Użytkowników rozkładów jazdy.
 2. ZDW nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika  hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 3. ZDW  nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody i utracone korzyści, wynikające z przerw w funkcjonowaniu Systemu D-15 z przyczyn technicznych lub niezależnych od ZDW. 

 

Postępowanie reklamacyjne.

 

 1. Reklamacje z tytułu korzystania przez Użytkownika z konta należy kierować na adres e-mail: admin@d15.pl. Przedmiotowa reklamacja winna zawierać dane Użytkownika wnoszącego reklamacje oraz zwięzły opis  przedmiotu sprawy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

 

Polityka prywatności.

 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez System D-15 danych adresowych i kontaktowych umieszczanych w generowanych automatycznie rozkładach jazdy. Konieczność udostępnienie tych informacji w rozkładach jazdy określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., Poz. 451).
 2. Dostęp do pozostałych danych Użytkowników, wypełnionych w formularzu rejestracyjnym z wyłączeniem hasła logowania, posiadają tylko uprawnieni pracownicy ZDW oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dane te nie będą udostępniane innym Użytkownikom.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w celach marketingowych.
 4. ZDW  zobowiązuje się dołożyć  wymaganej  staranności  w celu ochrony kont Użytkowników i zobowiązuje się do zapewnienia zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

Polityka Cookies

 

 1. System D-15 wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z konta Użytkownika.
 2. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Systemu D-15, które umożliwiają:
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie trzeba na każdej podstronie Systemu D-15 ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • personalizację ustawień konta Użytkownika,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Systemu D-15,
 • tworzenie statystyk aktywności Użytkownika w Systemie D-15.
 1. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmian tych, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.
 2. Ograniczenie używania plików Cookies przez przeglądarkę internetową, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Systemu D-15 i powodować nieprawidłowe działanie strony internetowej.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności gdy Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.
 2. ZDW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie niniejszego regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem poprzez adres e-mail podany przy rejestracji. Użytkownikowi przysługiwało będzie uprawnienie do natychmiastowej likwidacji konta w przypadku, gdy nie będzie akceptował postanowień zmienionego regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu D-15 oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin został ogłoszony z dniem 08 listopada 2013 r. i obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.