Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) określenie przystanków komunikacyjnych następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Województwa Małopolskiego organem tym jest Sejmik Województwa Małopolskiego. Zatem wszelkie zmiany w wykazie przystanków zgodnie z treścią ww. przepisu prawa muszą być wprowadzone w drodze zmiany dotychczas obowiązującej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

Procedura związana ze zmianą uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego jest czasochłonna, bowiem projekt zmiany ww. uchwały musi najpierw zostać zaakceptowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który później przedstawia go z odpowiednim wyprzedzeniem na kolejną sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego, celem wprowadzenia do porządku obrad. Po podjęciu uchwały przez Sejmik Województwa Małopolskiego, podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Z tego też względu zmiana obowiązującej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wymaga szczegółowego uzasadnienia, dlatego też dokonywana jest jedynie okresowo i wynika z bieżących działań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, tj. przebudowy dróg wojewódzkich oraz uporządkowania lokalizacji przystanków zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich, które to działania powodują likwidację istniejących lub budowę nowych przystanków przy drogach wojewódzkich.

 

W przypadku wnioskowanych mało istotnych zmian, takich jak np. zmiana nazwy przystanku, zmiana ta może być dokonana jedynie przy okazji okresowej zmiany uchwały.