Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg, należy do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Aby Gmina mogła dokonać budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych musi zgodnie z art. 20f pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) wystąpić do zarządcy drogi, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z wnioskiem o udostępnienie nieodpłatnie części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy, remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych. Do wniosku należy załączyć plan sytuacyjny, przedstawiający lokalizację wiat przystankowych, opracowany na aktualnej mapie (wyrysie z ewidencji gruntów), na której przedstawione będą granice i numery działek, a także załączyć skrócony wypis z rejestru gruntów dla działek, na których lokalizowane są wiaty przystankowe.

 

Wiata może zostać ustawiona pod warunkiem spełnienia wymagań odnośnie lokalizacji wiat określonych w § 119 ust. 10 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

 

Ustawienie wiaty przystankowej w terenie wykonywane jest w uzgodnieniu z właściwym Rejonem Dróg Wojewódzkich i pod nadzorem pracownika Rejonu.