W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260), Rada Gminy winna podjąć uchwałę, w której dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców zostaną wskazane wstępne miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych.

 

W przypadku natężenia ruchu przekraczającego 400 pojazdów/h, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi, do ustanowienia nowych przystanków konieczna będzie także budowa zatok przystankowych dla obu kierunków drogi, które winny zostać zaprojektowane zgodnie z przepisami § 119 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

 

Wykonanie zatok przystankowych musi być poprzedzone wykonaniem projektu budowlanego zatok wraz z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

 

Budowa zatok przystankowych jest możliwa w ramach zadań współfinansowanych przez Województwo Małopolskie oraz samorządy lokalne. W tym celu właściwa miejscowo Gmina winna złożyć do Wydziału Inicjatyw Samorządowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wniosek i deklarację, które są załącznikami procedury prowadzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowanych przez Województwo Małopolskie oraz samorządy lokalne. Z szczegółowym opisem procedury można zapoznać się tutaj.

 

Przystanki winny być lokalizowane parami dla obu kierunków ruchu, w miejscach, w których piesi będą mieli bezpieczne miejsce oczekiwania na przyjazd pojazdu komunikacji zbiorowej oraz dojścia do przejścia dla pieszych i skrzyżowania.